IOM szkolił kadrę Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu

W dniach 09 - 10 stycznia 2024 r. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) zorganizowała i przeprowadziła szkolenie dla kadry dydaktycznej Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu.

W dniach 09 - 10 stycznia 2024 r. Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) zorganizowała i przeprowadziła szkolenie dla kadry dydaktycznej Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu.

Pierwszy dzień szkoleniowy poświęcony był zagadnieniom, związanym z postępowaniem wobec osób o szczególnych potrzebach (należących do tzw. grup wrażliwych). Zajęcia dotyczyły m. in. osób z doświadczeniem przemocy, problemami natury psychicznej, niepełnosprawnością.

Następnie omówiono Program pomocy w dobrowolnym powrocie i integracji. Dyskutowano na temat podstaw realizacji Programu, ram prawnych, zaangażowanych instytucji, grup docelowych, a także poszczególnych etapów podróży, zakresu wsparcia, w szczególności osób z grup szczególnego traktowania. Odrębny blok szkoleniowy stanowiły także zagadnienia, dotyczące różnych form wsparcia, w ramach reintegracji cudzoziemców w krajach powrotu w kontekście doświadczeń IOM.

Nabyte podczas szkolenia wiedza i umiejętności z pewnością wpłyną na podniesienie jakości przedsięwzięć szkoleniowych realizowanych przez wykładowców Zakładu ds. Cudzoziemców OSS SG w Lubaniu.

Szkolenie współfinansowane było ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, którego beneficjentem był IOM Polska.