Zmiany przy wydawaniu dowodów osobistych

Koniec minionego roku przyniósł zmiany w sposobie wnioskowania o dowód osobisty. Wniosek papierowy zastąpił elektroniczny i choć jego złożenie wiąże się z obowiązkową wizytą w urzędzie, to będzie ona krótsza niż dotychczas.

Koniec minionego roku przyniósł zmiany w sposobie wnioskowania o dowód osobisty. Wniosek papierowy zastąpił elektroniczny i choć jego złożenie wiąże się z obowiązkową wizytą w urzędzie, to będzie ona krótsza niż dotychczas.

Od 29 grudnia 2023 r. nie obowiązują papierowe wnioski o wydanie dowodu osobistego. Obecnie taki wniosek składa się w dowolnym urzędzie gminy na terenie Polski w formie elektronicznej. Co więcej, dokument wypełnia urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL. Następnie wnioskodawca podpisuje wniosek za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego - Signature Pad.

Do złożenia wniosku niezbędne są następujące dokumenty:

  • aktualne kolorowe zdjęcie, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy, o wymiarach 35x45mm, w pozycji na wprost,
  • dowód osobisty, a w przypadku jego braku, ważny paszport (dotyczy osób, które go posiadają),
  • dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość - w przypadku osób, które otrzymały polskie obywatelstwo.

Ważne: fotografia załączona do wniosku musi spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Możliwe jest także złożenie wniosku o dowód osobisty za pomocą e-usługi. Wnioskodawca może złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego, niezawierający odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej, tj. przez stronę internetową www.mobywatel.gov.pl.

UWAGA! Jest możliwość elektronicznego złożenia wniosku przez każdego bez względu na wiek, z zastrzeżeniem, że osoba, która ukończyła 12 rok życia, musi w terminie do 30 dni od złożenia wniosku zgłosić się do urzędu, do którego skierowała wniosek. W urzędzie trzeba będzie się podpisać oraz złożyć odciski palców. Jeżeli w urzędzie nie pojawimy  się w terminie, wniosek nie będzie rozpatrzony.

W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych (dotyczy również osób małoletnich) wniosek składa jeden z rodziców, kurator lub opiekun prawny. Przy składaniu wniosku wymagana jest obecność osoby małoletniej, która ukończyła 5 rok życia oraz osoby ubezwłasnowolnionej. W przypadku wnioskowania o dowód za pomocą e-usługi, osoba małoletnia, która ukończyła 5 rok życia musi być obecna przy odbiorze dowodu osobistego.

Od osoby, która ukończyła 12 rok życia, podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego pobierane są odciski palców wskazujących obu dłoni (za pomocą wykorzystywanych przez urząd skanerów linii papilarnych), co wymaga obecności zarówno podczas składania wniosku jak i jego odbioru.

Weryfikacja odcisków palców odbywa się również podczas odbioru nowego dokumentu.

Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 12 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.

Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 12 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.

WAŻNE! W związku z wprowadzeniem w Polsce nowych dowodów osobistych, nie ma konieczności obowiązkowej wymiany ważnych dokumentów. Z dotychczasowego dowodu można korzystać do czasu, aż minie jego ważność.

WAŻNE! Osoby, które ukończyły 18 rok życia, również nie muszą wnioskować o nowy dowód osobisty.

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: czas oczekiwania na nowy dowód osobisty to 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z Wydziałem Spraw Obywatelskich pod nr tel. 75 646 44 41, 75 646 44 38 lub 75 646 44 20. Obsługa interesantów w wydziale odbywa się po wcześniejszym umówieniu terminu spotkania.

(UML/ŁCR)