Inwestycje, programy i przedsięwzięcia w powiatowej oświacie

Wartość inwestycji, przedsięwzięć zrealizowanych w tym roku i będących w stanie realizacji oraz przygotowywanych do realizacji w latach kolejnych, aż do roku 2026 wynosi ponad 28 mln zł powiatowy budżet uzupełnia te działania kwotą 2,82 mln zł.

Wartość inwestycji, przedsięwzięć zrealizowanych w tym roku i będących w stanie realizacji oraz przygotowywanych do realizacji w latach kolejnych, aż do roku 2026 wynosi ponad 28 mln zł powiatowy budżet uzupełnia te działania kwotą 2,82 mln zł.

Z programów rządowych i unijnych powiat pozyskał 25 338 208 zł.

Bardzo dobra współpraca pomiędzy Starostwem Powiatowym, szkołami, placówkami pozwala na pozyskanie środków z Unii Europejskiej na doposażenie jednostek oświatowych w pomoce dydaktyczne, dokształcanie nauczycieli oraz praktyki i dodatkowe zajęcia dla uczniów. Szacowana kwota wydatków ze środków UE w 2023 r. to 5,04 mln zł.

Największą inwestycją, której pierwszy etap rozpoczął się w poprzednim roku będzie modernizacja „Zameczka” na Kamiennej Górze-siedziby Szkoły Muzycznej w Lubaniu. Inwestycja będzie realizowana w dwóch etapach. Przewidywany koszt zadania 7, 75 mln zł.

Drugim co do wartości zadaniem będzie modernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej wraz z otoczeniem przewidywany koszt 5 mln zł. W chwili obecnej trwają przygotowania do jej realizacji .

Powiat Lubański przygotowuje się do realizacji kolejnych inwestycji są to modernizacja obiektów sportowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza przewidywany nakład finansowy 2 mln zł oraz modernizacji budynku Zespołu Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych w miejscowości Włosień 1,2mln zł.

Wsparcie i opiekę w zakresie psychologii i pedagogiki  otrzymują również Ci, którzy jej potrzebują. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna jest koordynatorem działań realizowanych w ramach projektu „Za życiem”. Projekt będzie realizowany do roku 2026 zakładany plan finansowy to ponad 3 mln zł.

Bardzo istotnym jest też wspieranie procesu edukacyjnego elementami poznawania naszego kontynentu i nie tylko np. program Erasmus realizowany we wszystkich naszych szkołach ponadpodstawowych. Pozyskane środki finansowe z Unii Europejskiej w latach2018-24 to 4,6 mln zł.

W powiatowych szkołach i placówkach oświatowych zostały zrealizowane i są w trakcie realizacji projekty, wydawałoby się niewielkie jeśli chodzi o kwoty, ale bardzo potrzebne uczniom i wychowankom np.;

  1. „Dobry Początek” realizowany przezZespołu Placówek Terapeutyczno- Wychowawczych w miejscowości Włosień 241 655 zł.
  2. „Strzelnica w Powiecie”, „Ekopracownia” zrealizowany przez Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej 210 549 zł.
  3. Inne programy realizowane w powiatowych szkołach i placówkach to „Laboratoria Przyszłości” , „Aktywna tablica„ ,”Posiłek w szkole i w domu”„Poznaj Polskę” 286 505 zł.

Powiat zakończył i rozliczył w poprzednim roku duży projekt pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego na terenie Powiatu Lubańskiego”. Projekt był dedykowany trzem szkołom ponadpodstawowym na terenie miasta Lubania. W ramach projektu utworzono i wyposażono w nowoczesne pomoce dydaktyczne 14 pracowni kształcenia zawodowego.Wartość projektu ponad 3,2mln zł.

W roku poprzednim zakończono termo-modernizację budynku Zespołu Szkół Elektro-Mechanicznych wartość inwestycji to kwota ponad 3,9 mln zł.

Pozyskane dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych to bardzo duża kwota nie byłoby to możliwe, gdyby nie bardzo duże zaangażowanie i chęć współdziałania zarówno zarządzających jednostkami oświatowymi, pracowników starostwa, nauczycieli, ale też i tych, którym dedykowane są te projekty uczniom i ich rodzicom oraz kadrze pedagogicznej.

Powiat Lubański