Konkurs ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych

Burmistrz Leśnej ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Burmistrz Leśnej ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2024 roku realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Obszary wsparcia:

  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Termin składania ofert: 29.02.2024 r.

Więcej informacji: http://bip.umlesna.nv.pl/m,653,konkursy.html oraz pod numerem telefonu: 515 360 735.