Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Konkursowej w 2024 roku

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz w związku z pierwszym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie:

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) oraz w związku z pierwszym otwartym konkursem ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 w zakresie:

 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (art. 4 ust. 1 pkt 13 ustawy),
 2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy),
 3. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy).

Burmistrz Leśnej

zwraca się do organizacji pozarządowych i innych podmiotów ujętych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie o zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Konkursowej.

 1. Wymagania ogólne dla członków Komisji Konkursowej:

Członkami Komisji Konkursowej do opiniowania złożonych ofert w otwartym konkursie ofert mogą być przedstawiciele organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 • Są obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej i korzystają z pełni praw publicznych.
 • Reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie posiadające siedzibę w Gminie Leśna lub działające na rzecz Gminy Leśna, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje, podmioty biorące udział w otwartym konkursie ofert na 2024 rok.
 • Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.
 • Udział w pracach Komisji Konkursowej jest nieodpłatny.
 1. Zgłoszenia kandydatów na członków Komisji Konkursowej, podpisane przez zainteresowaną osobę oraz organizację zgłaszającą, należy dostarczyć do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leśnej, Rynek 19, 59-820 Leśna do dnia 23 lutego 2024 roku do godz. 12:00.
 1. Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Konkursowej oraz jego oświadczenie, składane przed przystąpieniem do oceny wniosków projektowych, stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.
 1. Burmistrz Leśnej spośród przesłanych zgłoszeń wyłoni kandydatów na członków Komisji Konkursowej. 

Treść ogłoszenia: https://lesna.pl/wp-content/uploads/2024/02/ogloszenie_komisja_konkursowa.pdf

Formularz zgłaszania członków: https://lesna.pl/wp-content/uploads/2024/02/formularz-zgloszenia-czlonka-komisji-konkursowej.pdf

Oświadczenie członka Komisji Konkursowej: https://lesna.pl/wp-content/uploads/2024/02/oswiadczenie-czlonka-komisji-konkursowej.pdf