Informacja dla rolników – podtopienia

Dolnośląska Izba Rolnicza kilka dni temu na swojej stronie internetowej informowała producentów rolnych, że w wielu miejscach na Dolnym Śląsku doszło do zalania gruntów rolnych w wyniku powodzi.

Dolnośląska Izba Rolnicza kilka dni temu na swojej stronie internetowej informowała producentów rolnych, że w wielu miejscach na Dolnym Śląsku doszło do zalania gruntów rolnych w wyniku powodzi.

Pragniemy przypomnieć, że w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich szkody spowodowane przez:

1) powódź – oznaczają szkody powstałe wskutek:

a) zalania terenów w następstwie podniesienia się poziomu wód płynących i stojących,

b) zalania terenów wskutek deszczu nawalnego, 2

c) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich i podgórskich. Nie traktuje się natomiast jako zalania, nawilgocenia gleby, jeżeli nie było ono poprzedzone wystąpieniem wody na powierzchni gruntu.

Jako zalania nie traktuje się również zastoisk wodnych, utrzymujących się corocznie w terenach podmokłych o wysokim poziomie wody gruntowej przez dłuższe okresy czasu niezależnie od nasilenia opadów atmosferycznych.

W związku z tym, że na terenie Gminy Leśna wyżej wymienione zjawiska, na szczęście nie wystąpiły, nie ma podstaw do powołania przez Burmistrza Leśnej komisji ds. szacowania strat w gospodarstwach rolnych.

Informujemy rolników, że tutejszy organ na bieżąco monitoruje sytuację związaną z niekorzystnymi zjawiskami i współpracuje z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu.

Niemniej jednak, w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych związanych z zalaniem upraw rolnych prosimy ten fakt zgłosić w Urzędzie Miejskim w Leśnej w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska.