10,5 miliona złotych na bioróżnorodne lubańskie planty

Ochrona bioróżnorodności i stworzenie mieszkańcom warunków do nieinwazyjnego obcowania z przyrodą to cel, jaki przyświecał samorządowi Lubania przy tworzeniu koncepcji zagospodarowania plant nad Siekierką i obszaru przy cieku wodno-błotnym Gozdnica.

Ochrona bioróżnorodności i stworzenie mieszkańcom warunków do nieinwazyjnego obcowania z przyrodą to cel, jaki przyświecał samorządowi Lubania przy tworzeniu koncepcji zagospodarowania plant nad Siekierką i obszaru przy cieku wodno-błotnym Gozdnica.

Plany przedstawił burmistrz Arkadiusz Słowiński na dzisiejszej sesji Rady Miasta Lubań. 

Obecnie brzegi naszych cieków wodnych są zaniedbane, często zanieczyszczone odpadami. Ich atutem są jednak siedliska roślin i zwierząt chronionych (m.in. bobrów). Dzięki funduszom unijnym, pozyskanym w ramach międzygminnego porozumienia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT ZOF), w ciągu kolejnych kilku lat Lubań zyska unikalną trasę pieszo-rowerową z miejscami do relaksu, zabawy, wypoczynku i edukacji ekologicznej.

Zaplanowane inwestycje warte są ponad 10,5 miliona złotych. Łączna kwota uzyskanego dofinansowania to prawie 7,5 miliona złotych.

W obszarze „Ochrona przyrody i różnorodności biologicznej, dziedzictwo naturalne i zasoby, zielona i błękitna infrastruktura”, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego, otrzymaliśmy dofinansowanie projektów:

  • Zachowanie siedlisk roślin i zwierząt chronionych w tym żeremi bobrowych poprzez utworzenie obszaru bioróżnorodności - Lubańskie Planty - etap II.
    Szacowana wartość to 4 806 000 zł, w tym wkład UE 3 364 200 zł. Przewidywany termin realizacji to 2024 - 2026 rok.
  • Zwiększenie bioróżnorodności obszaru wodno-błotnego cieku Gozdnica - Lubańskie Planty - etap III.
    Szacowana wartość to 5 806 145 zł, w tym wkład UE 4 064 000 zł. Przewidywany termin realizacji to lata 2024 - 2027.

Najbliżej realizacji jest II etap Lubańskich Plant. Prace projektowe rozpoczną się już w tym roku. Przy Siekierce powstanie strefa relaksu i wypoczynku, wkomponowana w zieleń i pozostałości dawnej architektury. Strefa rekreacyjna to ścieżka z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów. Najważniejsza jednak jest strefa obserwacyjno-edukacyjna, wprowadzająca obecność człowieka w obszar bioróżnorodności.

Żeremia bobrowe czy siedliska cennych przyrodniczo roślin zyskają ochronę. Bioróżnorodność wzbogacą budki dla ptaków i owadów-zapylaczy oraz rodzime gatunki roślin, przyjaznych dla zwierząt i ludzi. Tablice edukacyjne, ścieżki i punkty obserwacyjne pozwolą na wejście w świat fauny i flory bez zakłócania ich naturalnego funkcjonowania. Elementami, które ucieszą młodsze pokolenie, będzie duża strefa obserwacyjno-rekreacyjna oraz strefa parku młodzieżowego.

Etap III inwestycji to zwiększenie bioróżnorodności wzdłuż wodno-błotnego cieku Gozdnica. Przedsięwzięcie przewiduje regenerację i ochronę siedlisk cennych przyrodniczo roślin (kokoryczka wielkokwiatowa, pióropusznik strusi, konwalijka dwulistna, storczyk plamisty) i ptaków (czapla, żuraw, zimorodek, pliszka, kaczka, bażant). Dla mieszkańców szukających kontaktu z przyrodą stworzone zostaną ścieżki ze stanowiskami edukacyjnymi, pomostami (z lunetą do obserwacji siedlisk wodnych, stacją meteorologiczną), mostkiem pieszym oraz ogrodem deszczowym.

W projekt zaangażowało się Koło Łowieckie „Cyranka”, które zaproponowało ciekawe rozwiązania wzbogacające walory edukacyjne ścieżki. Gniazda lęgowe dla kaczek, lizawki dla zwierzyny płowej i podsypy dla bażantów, wprowadzenie bażantów i kuropatw, budki dla ptaków i nietoperzy, a także tablice informacyjne, kamera online w ptasiej budce lub gnieździe – to propozycje miejscowych myśliwych. Mamy także ich obietnicę późniejszego wsparcia w utrzymaniu powyższej infrastruktury i prowadzeniu kampanii edukacyjnych. 

Ostatnim etapem projektu będzie trasa, przy której powstaną miejsca postojowe oraz tablice edukacyjno-informacyjne. Przebieg w pobliżu stref bioróżnorodności, omawianych w dwóch wcześniejszych projektach, umożliwi dostęp do nich rowerzystom, ale także osobom ze szczególnymi potrzebami.

- Ta unikatowa ścieżka pieszo-rowerowa wpisuje się w popularny trend ponownego zagospodarowywania brzegów rzek. Jest to jakby powrót do źródeł – wszak miasta powstawały przy rzekach. Dodatkowo zależy nam na rewitalizacji zapomnianych terenów, które przecież mają duży potencjałpodsumował Burmistrz miasta Lubań Arkadiusz Słowiński. 

W załącznikach - prezentacje, szerzej pokazujące plany, ale i stan obecny omawianych terenów. 

(ŁCR)