Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku

Burmistrz Leśnej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku z siedzibą Smolnik 52b, 59-820 Leśna, dla którego Gmina Leśna jest organem prowadzącym.

Burmistrz Leśnej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku z siedzibą Smolnik 52b, 59-820 Leśna, dla którego Gmina Leśna jest organem prowadzącym.

I.
Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, §3 § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. 2023 poz. 2578 ze zm.).

II.
Zgodnie z §1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U.2021 poz. 1428)

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
a) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku,
b) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
-stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo,
-stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
-stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
c) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
– imię (imiona) i nazwisko kandydata,
– datę i miejsce urodzenia,
– obywatelstwo,
– miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),
d) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w lit. b: świadectw pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,
e) poświadczonych przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
f) w przypadku cudzoziemca – poświadczonej przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii:
-dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub
-dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
-dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
g) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
h) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
i) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
j) oświadczenia, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 289 ze zm.),
k) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa wart. 7 ust. 1 i 3a ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2141 i 464 ze zm.) – w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
l) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
m) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopii karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
n)w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego – oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619), lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.),
o) oświadczenia, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych,
p) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu wyłonienia w drodze konkursu kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pobiednej (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”)).

III.

Oferty należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, adresem e-mail i numerem telefonu kandydata i dopiskiem ,,Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Smolniku’’ w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej, ul. Rynek 19, 59-820 Leśna,  terminie do dnia 20 marca 2024 r. do godz. 15:00.

Nie dopuszcza się ofert składanych drogą elektroniczną.

Informacji w sprawie konkursu udziela:
Emilia Halwa-Sakowicz
Podinspektor ds. oświaty
tel. 453 053 733
e.halwa@lesna.pl

IV.

Postępowanie konkursowe przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Leśnej.

V.

Na żądanie Burmistrza Leśnej kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 lit. d – g, 1 i m. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

VI.

Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie oraz drogą pocztową o terminie i miejscu postępowania konkursowego.

Zarządzenie nr 40/2024 Burmistrza Leśnej z dnia 22 lutego 2024 r.