Radni spotkali się na 86. sesji Rady Miasta Lubań

27 lutego radni zebrali się w Sali Rajców miejskiego ratusza na 86. sesji Rady Miasta Lubań.

27 lutego radni zebrali się w Sali Rajców miejskiego ratusza na 86. sesji Rady Miasta Lubań.

Zgodnie z porządkiem obrad, w pierwszej kolejności radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji Rady Miasta Lubań, która odbyła się 30 stycznia br. 

Kolejnym punktem obrad było sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Lubań w okresie między sesjami. Radni interesowali się m.in. kwestią rekrutacji do przedszkoli i szkół podstawowych, stanem realizacji lubańskiej pętli rowerowej czy rozstrzygnięciem rozeznania cenowego na świadczenie usług geodezyjno-kartograficznych i wycen nieruchomości. Padło również pytanie o nowe miejsca żłobkowe oraz powtarzające się awarie oświetlenia. 

Następnie radni zapoznali się z informacją na temat działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na terenie miasta Lubań, którą przedstawiła kierowniczka lubańskiego Nadzoru Wodnego Aleksandra Czeladka. 

Burmistrz Miasta Lubań Arkadiusz Słowiński omówił projekty pozakonkursowe złożone w ramach Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego. Skupił się przede wszystkim na planach zagospodarowania lubańskich plant

Podczas obrad radni zajęli się dwiema uchwałami. Pierwsza dotyczyła szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania. Druga wprowadzała zmiany w budżecie Gminy Miejskiej Lubań na 2024 rok. Plan dochodów budżetu Gminy Miejskiej Lubań po zmianach wynosi 125.552.946,50 zł. Natomiast plan wydatków - 131.438.778,50 zł.

Obie uchwały zostały podjęte przy 19 głosach za i 1 wstrzymującym się. 

Kolejna i ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta Lubań odbędzie się 26 marca. 

(ŁCR)