Ogłoszenie Gminy Lubań

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pn. XI RAJD PIESZY IVV „LATO NAD KWISĄ 2025”.

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) na realizację zadania publicznego pn. XI RAJD PIESZY IVV „LATO NAD KWISĄ 2025”.

W dniu 29 lutego 2024 r. do Urzędu Gminy Lubań wpłynęła oferta złożona przez Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział Łużycki w Lubaniu, na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn.: XI RAJD PIESZY IVV „LATO NAD KWISĄ 2025”

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lubań, na tablicach informacyjnych w siedzibie Urzędu Gminy Lubań oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Lubań: www.luban.ug.gov.pl, w zakładce „Ogłoszenia”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, każdy możne zgłosić uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie:
bezpośrednio w Referacie Prawnym i Administracji Urzędu Gminy Lubań

(w godzinach: poniedziałek 7:15 – 16:15, wtorek, środa, czwartek 7:15 – 15:15, piątek: 7:00 – 14:00),
drogą elektroniczną na adres e-mailowy: karolina.mokrowska@luban.ug.gov.pl,
listownie na adres: Urząd Gminy Lubań, ul. Dąbrowskiego 18, 59-800 Lubań,

 do dnia 8.03.2024 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).