Informacja dla rolników z Gminy Leśna

W związku z trwającym kryzysem w sektorze rolnictwa oraz licznymi protestami rolników, którzy nie godzą się na podejście Komisji Europejskiej do niekontrolowanego napływu żywności z Ukrainy do krajów Wspólnoty oraz założeń Europejskiego Zielonego Ładu, przez co rolnicy nie są w stanie poradzić sobie z rosnącymi kosztami oraz spadającymi zyskami i obawiają się zmniejszenia konkurencyjności europejskiego rolnictwa Burmistrz Leśnej przypomina, że:

W związku z trwającym kryzysem w sektorze rolnictwa oraz licznymi protestami rolników, którzy nie godzą się na podejście Komisji Europejskiej do niekontrolowanego napływu żywności z Ukrainy do krajów Wspólnoty oraz założeń Europejskiego Zielonego Ładu, przez co rolnicy nie są w stanie poradzić sobie z rosnącymi kosztami oraz spadającymi zyskami i obawiają się zmniejszenia konkurencyjności europejskiego rolnictwa Burmistrz Leśnej przypomina, że:

zgodnie z art. 67a §1 organ podatkowy (Burmistrz), na wniosek podatnika, z zastrzeżeniem art. 67b, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

  1. odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;
  2. odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  3. umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Pojęcie ważny interes podatnika jest interpretowane przez organ podatkowy w zależności od okoliczności konkretnej sprawy. Oceny istnienia przesłanki ważnego interesu podatnika dokonuje się w oparciu o zobiektywizowane kryteria, zgodnie z powszechnie obowiązującą hierarchią wartości, w której wysoką rangę mają m.in. życie i zdrowie ludzkie, a także możliwości zarobkowania w celu zdobycia środków na utrzymanie. Poprzez ważny interes podatnika należy także zrozumieć sytuację, gdy z powodu nadzwyczajnych losowych przypadków (przykładowo wymienia się tu utratę możliwości zarobkowania, utratę losową majątku), podatnik nie jest w stanie uregulować zaległości podatkowych.

Natomiast przez interes publiczny, o którym mowa w art. 67a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa należy rozumieć dyrektywę postępowania nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, takich jak sprawiedliwość, bezpieczeństwo, zaufanie obywateli do organów władzy itp.

Jeżeli rolnicy z terenu Gminy Leśna są w trudnej sytuacji finansowej związanej z powyższymi wydarzeniami mogą złożyć do Burmistrza Leśnej podanie o udzielenie pomocy wraz z odpowiednimi dokumentami wskazanymi we wniosku (druk w załączeniu). Każde z podań będzie rozpatrywane indywidualnie w zależności od występującej sytuacji materialnej.