Pożegnanie z mundurem

W minionym miesiącu w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyły się uroczyste pożegnania ze służbą 10 funkcjonariuszy Ośrodka.

W minionym miesiącu w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu odbyły się uroczyste pożegnania ze służbą 10 funkcjonariuszy Ośrodka.

Komendant OSS SG w Lubaniu płk SG Mariusz Ceckowski podziękował odchodzącym za lata rzetelnej i profesjonalnej służby, wymagającej nie tylko wysokich kwalifikacji, ale także odwagi i wielu wyrzeczeń. Przekazał życzenia zdrowia i pomyślności w realizacji dalszych planów życiowych. Funkcjonariusze żegnający się z mundurem otrzymali na pamiątkę replikę szabli oficerskiej oraz pamiątkowe grawertony. 

Po zakończeniu uroczystości, nie zabrakło życzeń, kwiatów i ciepłych słów pod adresem przyszłych emerytów.  

Ze służbą pożegnali się m.in.:

•    ppłk SG Iwona CHUDEK w szeregi Straży Granicznej wstąpiła 2001 r., rozpoczynając służbę w Łużyckim Oddziale SG w Wydziale Łączności i Informatyki. Od kwietnia 2007 r., w Ośrodku Tresury Psów Służbowych SG, realizowała zadania w pionie dydaktycznym i logistycznym, jak również w dziedzinie kadrowej odpowiadając za opracowywanie kierunków i zasad prowadzenia polityki kadrowej OTPS. Służbę kontynuowała w pionie kadrowym od 20.11.2009 r. w OSS SG w Lubaniu jako zastępca naczelnika Wydziału Kadr. Wykonując od 2012 r. jednocześnie zadania kierownika Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr, odpowiadała za właściwą organizację pracy i kierowanie bieżącą działalnością Sekcji. Następnie zajmowała stanowisko naczelnika Wydziału Techniki i Zaopatrzenia. Ppłk SG Iwona CHUDEK podejmowała szereg istotnych przedsięwzięć, zmierzających do utrzymania wysokiego poziomu efektywności realizowanych zadań służbowych. W toku swojej długoletniej służby wzorowo i wyjątkowo sumiennie wykonywała obowiązki wynikające z pracy zawodowej w służbie Państwa. W 2009 r. wyróżniona nadaniem Odznaki Straży Granicznej. W 2022 r. otrzymała Medal Srebrny za Długoletnią Służbę a w 2023 r. Medal Brązowy za Zasługi dla SG.

•    mjr SG Katarzyna KARRAS - HARASYMOWICZ
Służbę w Straży Granicznej pełniła od 1999 roku. Przez szereg lat realizowała zadania bezpośrednio w kontroli granicznej, w pionie ds. cudzoziemców Placówki SG 
w Gubinku a następnie w Wydziale ds. Cudzoziemców Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim. Od kwietnia 2021 roku pełniła służbę w Zakładzie do Spraw Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, gdzie zajmowała stanowisko kierownika Zespołu do Spraw Migracji. Mjr SG Katarzyna Karras-Harasymowicz była funkcjonariuszką o wysokim poziomie kompetencji zawodowych, kierowniczych i osobowych. W sposób profesjonalny przygotowana do prowadzenia zajęć na kursach doskonalących i kwalifikowanych z zakresu postępowań prowadzonych wobec cudzoziemców oraz kontroli ruchu granicznego. W 2019 r. została wyróżniona nadaniem Medalu Brązowego za Zasługi dla Straży Granicznej oraz w 2022 r. Odznaką Straży Granicznej. 

•    mjr SG Ryszard WOJTASIK przygodę z mundurem rozpoczął w 1995 r. W latach 1995-1999 jako funkcjonariusz OGP  a później Kierownik Grupy Operacyjno-Śledczej PSG w Zawidowie. W 2005 r. został kierownikiem Sekcji Ewidencji i Przetwarzania Danych Placówki SG w Zawidowie, gdzie odpowiadał za zapewnienie właściwej organizacji pracy Sekcji. Od 2010 r. zajmował stanowisko kierownika Sekcji Gospodarki Transportowej, a później Sekcji Technicznej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu. Ostatnio zajmował stanowisko kierownika Zespołu Technicznego Wsparcia Granicy. 

Prowadził zajęcia dydaktyczne m.in. z zakresu podstaw teleinformatyki, obserwacji technicznej oraz z samoewakuacji i ewakuacji na symulatorze dachowania pojazdu w ramach szkoleń kwalifikowanych. Przygotowywał również funkcjonariuszy SG do realizacji zadań służbowych w ramach współpracy transgranicznej z państwami członkowskimi UE oraz innymi państwami w ramach umów bilateralnych. Za swoja wzorową służbę był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany: w 2008 r. Medal Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym Gloria Intrepidis et Animi Promptis, w 2019 r. Odznaką Straży Granicznej, a w 2021 r. otrzymał Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.

•    mjr SG Tomasz CEPUCHOWICZ w trakcie swojej służby zajmował stanowiska na różnych szczeblach. W latach 1991-1993 odbywał służbę kandydacką w ŁOSG w Lubaniu na jako kierowca karetki/sanitariusz. Następnie w okresie od 1994 do 2008 roku w GPK w Sieniawce pełnił służbę w pionie granicznym jako kontroler. W latach 2008 - 2009 wraz z powstaniem OSS SG w Lubaniu jako starszy specjalista Zespołu Służby Granicznej brał aktywny udział w tworzeniu i przygotowaniu bazy dydaktycznej, dokumentacji i zajęć terenowych zgodnie z przyjętym programem szkoleń kwalifikowanych i kursów doskonalących. Przygotował i przeprowadził szereg szkoleń, w tym międzynarodowych. Od 2014 roku pełni służbę na stanowisku kierownika Zespołu Kontroli Ruchu Granicznego i Bezpieczeństwa w Komunikacji. Mjr SG Tomasz Cepuchowicz poprzez właściwą motywację współpracowników uzyskiwał wysokie wyniki w szkoleniach. W 2011 r. wyróżniony nadaniem Odznaki Straży Granicznej. W 2014 r. otrzymał Medal Brązowy za Zasługi dla Straży Granicznej, a w 2018 r. Medal Srebrny za Długoletnią Służbę.  


•    kpt.  SG Tomasz GMYZO służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1997 r. po odbyciu zasadniczej służby wojskowej w Łużyckim Oddziale Straży Granicznej, a po jego rozformowaniu w 2009 roku pełnił służbę w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej. W latach 1997 - 1999 pełnił służbę w bezpośredniej ochronie granicy państwowej na stanowisku strażnika granicznego. Od roku 1999 do roku 2004 na stanowisku starszego strażnika granicznego, wykonywał czynności związane z prowadzeniem pracy operacyjno-rozpoznawczej. Następnie w latach 2004 – 2007 pełnił służbę na stanowisku kierownika ekipy kontrolerskiej i kierownika zmiany. 


Od roku 2007 do roku 2017 zajmował stanowiska w pionie ds. cudzoziemców wykonując m.in. zadania Oficera Łącznikowego przy Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim oraz  Kierownika Zespołu ds. Migracji  Grupy ds. Cudzoziemców PSG w Zgorzelcu. W 2017 roku został przeniesiony do dalszego pełnienia służby do Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu ostatnio na stanowisku Kierownika Zespołu Metodyki i Analiz Zakładu Organizacji Dydaktyki, gdzie zdobył cenne doświadczenie zawodowe, które potrafił wykorzystać w bieżącej służbie. W toku swojej długoletniej wzorowej i wyjątkowo sumiennej służby w 2008 r. odznaczony Medalem Chwała Ofiarnym i Nieustraszonym Gloria Intrepidis et Animi Promptis, w 2013 r. wyróżniony nadaniem Odznaki Straży Granicznej, w 2018 r. odznaczony Medalem Brązowym za Zasługi dla Straży Granicznej, a w 2022 r. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę. 

•    st. chor. szt. SG Agnieszka KULCZYCKA-MISZTAL została przyjęta do służby w 1999 r. w Łużyckim Oddziale Straży Granicznej w Lubaniu na stanowisko referenta-pomocnika dyżurnego operacyjnego Sekcji Granicznej w Wydziale Ochrony Granicy Państwowej. W latach 2000- 2002 zajmowała stanowisko w Sekcji Ogólnej Wydziału Prezydialnego. W 2002 r. została mianowana na stanowisko referenta, a w 2006 r. 

SG w Lubaniu