Realizacja projektów edukacyjnych w powiecie

Unia Europejska daje szansę na wsparcie projektów edukacyjnych. Z tej szansy skorzystał również Powiat Lubański.  Bez udziału szkół i placówek to wszystko byłoby niemożliwe. Przestawiamy te najważniejsze, które udało się zrealizować w mijającej kadencji.

Unia Europejska daje szansę na wsparcie projektów edukacyjnych. Z tej szansy skorzystał również Powiat Lubański.  Bez udziału szkół i placówek to wszystko byłoby niemożliwe. Przestawiamy te najważniejsze, które udało się zrealizować w mijającej kadencji.

  • „Dobry początek” 

Projekt nr RPDS.09.01.01-02-0043/20 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014 -2020, w ramach osi priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja.

Projekt został zrealizowany w okresie od 01.01.2020 do 31.08.2023 r.

Realizatorem projektu był Zespół Placówek Terapeutyczno-Wychowawczych we Włosieniu.

Głównym celem projektu było zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz członków ich rodzin poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem. W tym celu wprowadzono formy wsparcia przewidziane dla osób w wieku 12-18 lat, których efektem jest nabycie przez nich kompetencji społecznych, umożliwiających i ułatwiających proces ich usamodzielniania i readaptacji w społeczeństwie. Zrealizowano także formy wsparcia umożliwiające nabycie podstawowych kompetencji pro zawodowych, ułatwiających uczestnikom poszukiwanie i uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu pobytu w ośrodku lub wybór dalszej ścieżki edukacji zawodowej.

Całkowity planowany budżet projektu to kwota 267.531,32 zł.

W ramach programu została przygotowana sala na zajęcia o charakterze terapeutycznym – terapia przez film i fotografię, zakupiono sprzęt sportowy na zajęcia dla uczestników projektu o charakterze terapeutycznym - terapia przez sport.

  • „Akredytacja Erasmusa ”      

Projekt realizowany w ramach programu ERASMUS+ w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

1. Projekt Erasmus+ numer umowy: 2021-1-PL01-KA121-VET-000010427, Akredytacja w Programie Erasmus+ nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096402.        Celem programu jest rozwijanie potencjału organizacji zajmującej się kształceniem i szkoleniem zawodowym oraz wspieranie ich w realizacji wysokiej jakości projektów mobilnościowych.

Okres realizacji projektu 01.09.2021 r. - 31.08.2023 r.

Wydatek poniesiony na realizację projektu w roku szkolnym 2022/2023 to kwota 304.864,64 zł.

2. Projekt Erasmus+ numer umowy: 2022-1-PL01-KA121-VET-000064302, Akredytacja w Programie Erasmus+ nr 2020-1-PL01-KA120-VET-096402.

Celem programu jest podnoszenie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego oraz tworzenie Europejskiego Obszaru Edukacji.

Okres realizacji projektu 01.06.2022 r. - 31.08.2023 r.

Wydatek poniesiony na realizację projektu w roku szkolnym 2022/2023 to kwota 238.675,79 zł.

3. Program Erasmus+, akcja kluczowa 1: Mobilność edukacyjna osób Kluczowe kompetencje współczesnego nauczyciela numer umowy: 2022-1-PL01-KA122-SCH-000070274.

Celem programu jest wzrost umiejętności międzykutlurowych oraz motywacji do pracy; poprawa umiejętności komunikacji w języku angielskim; oraz przeszkolenie nauczycieli w zakresie merytorycznym zgodnie z wybranymi eksperckimi programami szkolenia.

Okres realizacji projektu 01.09.2022 r.-31.12.2023 r.

Wydatek poniesiony na realizację projektu w roku szkolnym 2022/2023 to kwota 134.924,71 zł.

  • „Wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie lubańskim”

Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 -2020, w ramach osi priorytetowej 7 Infrastruktura Edukacyjna, 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową.

Termin realizacji projektu to maj 2021 – listopad 2022r.

Realizatorem projektu w imieniu Powiat Lubańskiego było Starostwo Powiatowe w Lubaniu, a jego celem było wyrównanie szans edukacyjnych młodzieży ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej poprzez doposażenie 14 pracowni kształcenia zawodowego w sprzęt dydaktyczny oraz wyposażenie trzech placówek Powiatu Lubańskiego, tj w.:

  1. Zespole Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Lubaniu,
  2. Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu
  3. Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu.

Całkowity budżet projektu to kwota 3.241.294,27 zł. 

  • „Osiągnięcie efektywności energetycznej przez Powiat Lubański”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014 -2020, w ramach osi priorytetowej 12 REACT-EU , 12.02 Inwestycje przyczyniające się do ograniczania niskiej emisji

Termin realizacji projektu to: 15.05.2022 r. - 30.11.2023 r.

Realizatorem projektu w imieniu Powiat Lubańskiego jest Starostwo Powiatowe w Lubaniu. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej należących do powiatu lubańskiego, które zlokalizowane są na terenie miasta.

W ramach inwestycji wykonano termomodernizację Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu. Przeznaczono na to zadanie kwotę ponad 3,9 mln zł.

Sporządzono również dokumentację projektowo-kosztorysową w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu na kwotę 160.000 zł.

  • „Cyfrowy Powiat”

Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś V. Rozwój JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Realizowany od 10.11.2022 - 31.10.2023

Program realizowany był w Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubaniu.

  • W ramach programu w ZSEM w Lubaniu zakupiono urządzenia UTM i  AccessPoint - o łącznej wartości 9.192,72 zł
  • W PPP w Lubaniu - Laptop wraz MS office - 5.043 zł oraz zestaw komputerowy wraz z UPS i MS Office - 6.383,70 zł

Powiat Lubań