Projekty unijne zrealizowane przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu w okresie 2018 – 2022

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu od wielu lat pozyskuje środki unijne na rzecz szkół i placówek oświatowych Powiatu Lubańskiego. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pozwoliła na zwiększanie efektywności kształcenia zawodowego w placówkach Powiatu Lubańskiego.

Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu od wielu lat pozyskuje środki unijne na rzecz szkół i placówek oświatowych Powiatu Lubańskiego. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej pozwoliła na zwiększanie efektywności kształcenia zawodowego w placówkach Powiatu Lubańskiego.

W latach 2018 – 2022 Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu pozyskało w imieniu Powiatu Lubańskiego ponad 5 milionów zł cele edukacyjne.

Projekty unijne zrealizowane przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu w okresie 2018 – 2022:

 • Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści - zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim

Projekt pt. Praktyczni Powiatowi Profesjonaliści - zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów technikum poprzez organizację form praktycznego rozwoju zawodowego w powiecie lubańskim (w skrócie: PPP) został realizowany przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu w imieniu Powiatu Lubańskiego w ramach Działania 10.4.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, w okresie 02.01.2018–31.08.2019. Budżet projektu: 963 287,50 zł., w tym kwota dofinansowania: 907.967,50 zł i wkład własny Powiatu: 55.320 zł.

Celem projektu była poprawa jakości kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu w obszarze zawodów deficytowych, poprzez organizację staży uczniowskich u pracodawców, wycieczek zawodoznawczych, obozów naukowych i językowych dla uczennic i uczniów, a także szkolenia w ramach lokalnej sieci współpracy dla nauczycielek i nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Projekt adresowany był do ponad 100 uczniów, 10 nauczycieli przedmiotów zawodowych z Technikum w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. KZL w Lubaniu. Jego założenia są oparte na organizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów w zawodach deficytowych oraz doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych w ramach sieci współpracy i wymiany doświadczeń. Jest odpowiedzią na diagnozę potrzeb edukacyjnych szkoły, uczniów i nauczycieli.

W ramach projektu uczniowie brali udział w:

 • 90 stażach u przedsiębiorców na terenie Dolnego Śląska, w okresie 2 lat szkolnych;
 • 9 dwudniowych wizytach zawodoznawczych dla uczniów i nauczycieli w zakładach pracy stosujących innowacyjne rozwiązania technologiczne,
 • 3 pięciodniowych obozach naukowych (wg branż) pod kierunkiem pracowników    naukowych,
 • 3 siedmiodniowych obozach językowych branżowych.

Nauczyciele przedmiotów zawodowych uczestniczyli w pracach lokalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń, w tym w 4 szkoleniach m.in. z zakresu ICT, rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów i innowacyjnych metod pracy.

W ramach projektu zostały opracowane wzorcowe programy staży, programy dydaktyczne obozów naukowych.

W celu wyposażenia bazy dydaktycznej zakupiliśmy w ramach projektu zestaw pomocy dydaktycznych, z których korzystają nauczyciele i uczniowie 3 zawodów Technikum, objętych wsparciem, tj. 16 komputerów stacjonarnych, komputer serwer, skaner ręczny z oprogramowaniem 3 D oraz program Dieta 5.O.

Projekt powstał w oparciu o przeprowadzoną we współpracy z PCE analizę potrzeb edukacyjnych placówki, której wyniki opracowano w formie Raportu z diagnozy potrzeb czteroletniego technikum, zatwierdzonej przez Zarząd Powiatu Lubańskiego.

Korzyści z realizacji projektu:

Projekt zaplanowany i realizowany z myślą o uczniach kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz nauczycielach przedmiotów zawodowych.

Korzyści dla uczniów:

 1. Możliwość ukończenia stażu w nowoczesnym przedsiębiorstwie i otrzymanie stypendium stażowego oraz certyfikatu ukończenia stażu.
 2. Udział w dwudniowych wycieczkach zawodoznawczych do innowacyjnych przedsiębiorstw na terenie Dolnego Śląska.
 3. Udział w obozach naukowych pod kierunkiem pracowników naukowych.
 4. Udział w obozach językowych, specjalistycznych dla branży logistycznej, informatycznej lub gastronomicznej.

Korzyści dla nauczycieli przedmiotów zawodowych:

 1. Udział w lokalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń.
 2. Uczestnictwo w szkoleniach dedykowanych tylko tej grupie zawodowej, zgodnie z jej potrzebami.
 3. Możliwość korzystania z nowocześnie wyposażonej pracowni dydaktycznej.

Korzyści dla szkoły:

 1. Uczniowie lepiej przygotowani do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
 2. Poprawa warunków pracy dydaktycznej dzięki udziałowi nauczycieli przedmiotów zawodowych w cyklu profesjonalnych szkoleń oraz doposażeniu pracowni w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.
 3. Promocja Szkoły.

Dodatkową korzyścią dzięki realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków unijnych jest promocja PCE w środowisku lokalnym i w regionie.

Więcej informacji na stronie http://www.ppp.pceluban.pl/.

 • Mickiewicz zawodowo

Projekt pt. „Mickiewicz zawodowo” został zrealizowany przez Powiatowe Centrum Edukacyjne w imieniu Powiatu Lubańskiego w ramach Działania 10.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego  na lata 2014 – 2020 w terminie 03.12.2018 – 30.11.2020. Budżet projektu: 1.138.678,80 zł., w tym kwota dofinansowania: 1.081.078,80 zł i wkład własny Powiatu 57.600 zł.

Celem głównym projektu było podniesienie efektywności kształcenia w ZSP im. Adama Mickiewicza w Lubaniu w obszarze zawodów: technik informatyk i technik ekonomista, poprzez organizację staży uczniowskich u pracodawców, kursów, szkoleń zawodowych i językowych, a także pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe dla ucz. technikum oraz organizacja form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Projekt „Mickiewicz zawodowo” – adresowany był do 80 uczniów i uczennic, 6 nauczycieli i nauczycielek przedmiotów zawodowych z Technikum w zawodach: technik informatyk, technik ekonomista w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu. Jego założenia są oparte na organizacji praktycznej nauki zawodu dla uczniów. Stanowił odpowiedź na diagnozę potrzeb edukacyjnych tych szkół, ich uczniów i nauczycieli.

Korzyści dla uczniów:

 1. Nabycie praktycznych umiejętności zawodowych.
 2. Lepsze poznanie środowiska pracy w warunkach rzeczywistych.
 3. Podnoszenie kompetencji w zakresie umiejętności oczekiwanych przez pracodawców.
 4. Możliwość wzięcia udziału w 70 stażach u przedsiębiorców.
 5. Udział w obozach językowych z modułem branżowym w formie szkolenia ułatwiające podjęcie pracy zawodowej.
 6. Uczestnictwo w cyklu wykładów naukowych prowadzonych przez wykwalifikowanych pracowników Politechniki Wrocławskiej i Uniwersytetu Ekonomicznego.
 7. Możliwość ukończenia kursu prawa jazdy kat. B.

Korzyści dla nauczycieli przedmiotów zawodowych:

 1. Wzięcie udziału w lokalnej sieci wsparcia i wymiany doświadczeń.
 2. Udział w szkoleniach z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego i rynku pracy.
 3. Podniesienie kompetencji zawodowych.
 4. Korzystanie z zasobów biblioteczki nauczyciela zawodowca- poszerzonej o aktualny księgozbiór.
 5. Ukończenie kursów językowych, a także specjalistyczne szkolenia z zakresu programów użytkowych typu Rachmistrz GT, Rewizor, Gratyfikant, Insert.
 6. Możliwość lepszego przygotowania uczniów do podjęcia zatrudnienia.
 7. Możliwość korzystania z nowocześnie wyposażonej pracowni dydaktycznej.

Korzyści dla szkoły:

 1. Promocja szkoły w regionie.
 2. Uczniowie lepiej przygotowani do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu szkoły.
 3. Poprawa warunków pracy dydaktycznej dzięki udziałowi nauczycieli przedmiotów zawodowych w cyklu profesjonalnych szkoleń oraz doposażeniu pracowni w nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.

Dodatkową korzyścią dzięki realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków unijnych była promocja Powiatowego Centrum Edukacyjnego w środowisku i  regionie.

 • Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez doposażenie bazy dydaktycznej w 2 placówkach Powiatu Lubańskiego to projekt zrealizowany w ramach RPO WD 2014-2020, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którego celem było wyposażenie 12 pracowni dydaktycznych: 9 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubaniu oraz 3 w Zespole Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku. Wartość projektu: 342.367,35 zł. w tym kwota dofinansowania: 291 012,25 zł i wkład własny Powiatu: 51 355,10 zł.

Zgodnie z potrzebami SOSW doposażonych zostało 9 pracowni dydaktycznych:  pracownia „cztery pory roku”, pracownia dla dzieci autystycznych, pracownia przyrodnicza, pracownia cyfrowa, pracownia logopedyczna, pracownia terapii integracji sensorycznej, pracownia rekreacyjno- rehabilitacyjna, pracownia arteterapii oraz pracownia „sala doświadczania świata”.

W ZPR (aktualnie MOW we Włosieniu)  doposażyliśmy 3 pracownie: geograficzną, chemiczną i wsparcia psychologicznego. Nowy sprzęt, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne, o których nauczyciele mogli jedynie pomarzyć, są już wykorzystywane do wielu różnych zajęć. Zachwyceni są też uczniowie i ich rodzice z obu placówek.

 • Zawodowo i profesjonalnie

„Zawodowo i profesjonalnie” to kolejny projekt zrealizowany przez Powiat Lubański – Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lubaniu, w którym wzięli udział uczniowie i nauczyciele Technikum z trzech szkół ponadpodstawowych: ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu, ZSZiO im. KZL w Lubaniu, ZSE-M im. S. Drzewieckiego w Lubaniu. Termin realizacji projektu: wrzesień 2019 – sierpień 2021. Budżet projektu: 3.025.612,95 zł, w tym kwota dofinansowania: 2.874.332,30 zł i wkład własny Powiatu: 151.280,65 zł.

W ramach projektu na rzecz technikum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Stefana Drzewieckiego w Lubaniu objęto wsparciem 264 uczniów oraz 33 nauczycieli.

Celem projektu było podniesienie jakości kształcenia w 3 szkołach ponadpodstawowych Powiatu Lubańskiego w obszarze zawodów: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik logistyk, technik organizacji reklamy, technik ekonomista, technik elektryk, technik mechanik i technik pojazdów samochodowych, poprzez organizację wielu różnorodnych form dających kwalifikacje oraz doskonalących kompetencje kluczowe i zawodowe dla młodzieży i nauczycieli.

Uczniowie skorzystali m.in. z kursów dających kwalifikacje – kurs prawa jazdy ukończyło 60 osób, kurs operatora wózka widłowego – 50 osób. Zrealizowaliśmy wspólnie ze szkołami odpłatne staże zawodowe u lokalnych przedsiębiorców dla 237 uczniów oraz wiele szkoleń, w tym kurs fotograficzny, kurs z drukowania 3D, z robotyki, tworzenia stron www,  kursy językowe, kurs baristy oraz szeroką gamę konsultacji rozwijających kompetencje kluczowe oraz w ramach doradztwa edukacyjno-zawodowego.  

Najzdolniejszych 78 uczniów otrzymało stypendia naukowe w wysokości 11.000 zł, wypłacane w 11 miesięcznych transzach.

Nauczyciele ukończyli studia podyplomowe na wyższych uczelniach oraz kursy i szkolenia zawodowe w ramach powiatowej sieci współpracy i wymiany doświadczeń. Ponadto zorganizowaliśmy w każdej szkole Powiatowe debaty o pracy z udziałem przedsiębiorców i instytucji rynku pracy. Doposażyliśmy Biblioteczkę nauczyciela o 150 egz. książek dostępnych dla nauczycieli w Bibliotece pedagogicznej w Lubaniu.

Każda szkoła została doposażona w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym: zestawy komputerów, laptopy, monitory multimedialne, drukarki 3D, urządzenia wielofunkcyjne, plotery drukująco–tnące, profesjonalny ekspres do kawy, aparat fotograficzny, zestaw do konstruowania robotów do zajęć z robotyki.

Wsparcie uzyskane przez szkoły w postaci sprzętu i wyposażenia, doskonalenia nauczycieli oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla uczniów przyczynia się do rozwijania kompetencji zawodowych oraz kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy.

Podsumowując działania Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Lubaniu w zakresie pozyskiwania środków unijnych w okresie 2018-2022 na realizację potrzeb edukacyjnych szkół i placówek oraz nauczycieli należy dodać, iż jakość usług edukacyjnych oferowanych w ramach projektów już zakończonych w formie staży, szkoleń, konferencji, praktyk zawodowych czy też doposażenia warsztatu zawodowego nauczycieli w bogaty sprzęt, została przez uczestników oceniona bardzo wysoko.

Powiat Lubański