Wyniki otwartego konkursu ofert w Gminie Leśna

W ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych złożono 13 ofert. 1 ofertę wycofano z realizacji.

W ramach pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych złożono 13 ofert. 1 ofertę wycofano z realizacji.

W ramach konkursu przyznano środki w sferach:

  • działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Wyniki konkursu zostały ogłoszone Zarządzeniem nr 69/2024 Burmistrza Leśnej z dnia 11.03.2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie wsparcia organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (odnośnik).

Szczegóły dotyczące Konkursu zamieszczane są w BIP w zakładce “organizacje pozarządowe” (odnośnik).

Gmina Leśna