Powiat Lubański pozyskał ponad 121 milionów złotych

Czas realizacji strategicznych inwestycji, rozwoju oraz pozyskiwania imponujących środków zewnętrznych na realizację ważnych zadań. Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Lubańskiego Walery Czarnecki, Starosta Lubański przedstawił podsumowanie działań, które udało się zrealizować przez okres ponad pięciu lat.

Czas realizacji strategicznych inwestycji, rozwoju oraz pozyskiwania imponujących środków zewnętrznych na realizację ważnych zadań. Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Lubańskiego Walery Czarnecki, Starosta Lubański przedstawił podsumowanie działań, które udało się zrealizować przez okres ponad pięciu lat.

- Powiat Lubański w ostatniej kadencji pozyskał ze źródeł zewnętrznych środki finansowe  w  kwocie 121 mln 494 tys. zł, które zasiliły budżet powiatu. Środki pochodziły z funduszy krajowych, unijnych oraz od innych samorządów z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, które w ich imieniu wykonywaliśmy – mówił Walery Czarnecki.

Podkreślając, że „w czasie tej kadencji realizowaliśmy projekty unijne o wartości 32 mln 585 tys. zł. Z tej kwoty 14 mln 878 tys. zł dedykowano oświacie, na informatyzację przeznaczyliśmy ponad 3 mln zł, na działania związane z zarządzaniem kryzysowym, a w tym zakupem sprzętu strażackiego wydatkowaliśmy kwotę 6 mln 982 tys. zł. Termomodernizacja budynków kosztowała powiat 6 mln 754 tys. zł”.

Czas realizacji wielu inwestycji

Mijająca kadencja to dla samorządu Powiatu Lubańskiego czas realizacji wielu inwestycji, rozwoju oraz pozyskiwania dużych środków zewnętrznych na realizację ważnych zadań oświatowych. Była to kwota 4,6 mln zł, która wydatkowana została z myślą o kształceniu młodzieży szkół ponadpodstawowych. Dzięki tym środkom zorganizowano praktyki zagraniczne dla uczniów placówek oświatowych, których organem prowadzącym jest powiat.

Warto podkreślić, ze również Powiatowe Centrum Edukacji zrealizowało 4  programy przy wsparciu funduszy unijnych, które dedykowane były jednostkom oświatowym naszego powiatu, a ich wartości  to  5 mln 468 tys. zł (z Unii Europejskiej powiat pozyskał kwotę 5 mln 153 tys. zł , a 315 tys. zł pochodziło z budżetu powiatu). 

 - W mijającej kadencji zrealizowaliśmy bardzo wiele inwestycji, jak i działań prospołecznych. Dlatego dziś  mogę powiedzieć, że nadal zmieniamy nasz powiat na lepsze – podkreśl starosta.

Na inwestycje i wydatki majątkowe powiat przeznaczył 93 mln zł z czego ponad 70 mln zł pochodziło ze źródeł zewnętrznych. W roku 2024 z tej kwoty z budżetu powiatu wydatkowanych zostanie 31 mln zł ,a  w  następnym 18 mln zł.

Poprawa infrastruktury drogowej oraz polepszenie bezpieczeństwa życia mieszkańców to nadal jedno z głównych działań powiatu. Dlatego też największe wydatki dotyczą dróg powiatowych. Na ich modernizację przeznaczono ponad 36 mln zł. Te środki wydatkowane zostały m. in. na przebudowę drogi przez miejscowość Pisarzowice, przebudowę ulic Słowackiego i Kopernika  w Lubaniu.

Projekty w oświacie

- Upływająca kadencja była  okresem wytężonej pracy. Dzięki współpracy z Mieszkańcami, jednostkami organizacyjnymi powiatu, stowarzyszeniami oraz Radą udało się zrealizować bardzo wiele inwestycji, jak i działań prospołecznych. W samej oświacie to kwota ponad 20 mln zł   – podkreśla Walery Czarnecki, starosta lubański.

Do największych inwencji zaliczyć należy rewitalizację budynku szkoły muzycznej wraz z  otoczeniem czy termomodernizację budynku Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w  Lubaniu. Na uwagę zasługuje to,  że w ubiegłym roku pozyskaliśmy środki w wysokości ponad 4 mln 250 tys. zł na termomodernizację budynku Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej w Lubaniu wraz z rewitalizacją otoczenia. Realizacja zadania rozpocznie się w tym roku.

Zdrowie

Prócz projektów infrastrukturalnych, środki zewnętrzne posłużyły na zakup nowego tomografu komputerowego czy RTG dla Łużyckiego Centrum Medycznego w Lubaniu, który zapewnia skuteczną diagnostykę pacjentów. Co ważne, na poprawę funkcjonowania ochrony zdrowia powiat wydatkował ponad 17 mln zł m.in. na wspomniane wcześniej zakupy sprzętu medycznego, czy też na utworzenie oddziału Covid-19 i zwiększenie kapitału założycielskiego spółki medycznej.

Bezpieczeństwo

Powiat otrzymał dodatkowe środki na doposażenie straży. Na bezpieczeństwo publiczne wydatkowano ponad 6 mln zł m. in. na zakupy pojazdów dla straży pożarnych – ochotniczych oraz powiatowej straży pożarnej, budowa systemu ostrzegania przeciwpowodziowego SOP-Kwisa.

Na inne sfery działalności powiatu ponad 14 mln zł m. in. na rozwój e-usług, stworzenie platformy usług geodezyjnych czy też zakupy sprzętu informatycznego.

Wyjątkowy, trudny czas

Walery Czarnecki zaznaczył, że w trakcie tej kadencji przyszło nam żyć i działać w trudnych warunkach, podkreślając, że to nasza praca i obowiązek. Dzięki właśnie tej pracy mogłoby się wydawać, że wyszliśmy z tej wirusowej matni i dziś z nadzieją myślimy o tym, co przed nami. Bowiem inwestycje są bardzo ważne, gdyż zapewniają rozwój, ale trzeba podkreślić, że powiat funkcjonował normalnie, przestawiliśmy się na funkcjonowanie w warunkach trudnych i  nieprzewidywalnych. Ze względu na pandemię COVID-19 – Powiatowy Urząd Pracy (PUP) wsparł naszych przedsiębiorców i ich pracowników kwotą 28 mln120 tys. zł pochodzącą z funduszu covidowego.

Dzięki wsparciu finansowemu ze strony powiatu w funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy w tej kadencji  w sposób zdecydowany spadła liczba osób zarejestrowanych jako bezrobotnych.  W grudniu 2018 r. było to 1598 osób, a w grudniu 2023 r. to 1094 osoby.

Transport publiczny

Powiat Lubański podejmował też inicjatywy na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców  poprzez utworzenie publicznego transportu publicznego. Z inicjatywy Starosty Lubańskiego uruchomiona została Izerska Komunikacja Autobusowa. Autobusy komunikacji powiatowej obsługują wszystkie gminy w powiecie.  Na 12 liniach - w przeciągu dwóch ostatnich lat w ramach jej funkcjonowania przewieziono ponad 262 tys. ludzi.

Łączy ona ze sobą 53 miejscowości na terenie naszego powiatu ale również powiatu lwóweckiego. Podkreślić trzeba, że dopłata z budżetu powiatu do funkcjonowania transportu publicznego to kwota ponad 4,6 mln zł.

Środki na ten cel pozyskane zostały z budżetu Wojewody Dolnośląskiego, Województwa Dolnośląskiego, gmin naszego powiatu oraz Powiatu Lwóweckiego.

Wszystkie dodatkowe informacje na temat innych obszarów i szczegóły działań podejmowanych w trakcie VI Kadencji Rady Powiatu Lubańskiego znajdują w sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu, które są publikowane na stronie internetowej powiatu.

„Ostatnia kadencja rozpoczęła się w listopadzie 2018 roku i trwa do 30 kwietnia obecnego roku. Była to najdłuższa, a zarazem chyba najtrudniejsza kadencja w 25-letniej historii Powiatu Lubańskiego. Spowodowały to zdarzenia, których nie mogliśmy przewidzieć- pandemia COVID-19, konflikt zbrojny w Ukrainie i jego reperkusje związane z migracją obywateli tego kraju, najwyższa inflacja od 28 lat, systematyczne niedofinansowanie oświaty ze strony budżetu państwa. Te zdarzenia spowodowały poważne trudności w funkcjonowaniu  Powiatu Lubańskiego. Pomimo tych przeciwności VI kadencję należy zaliczyć do bardzo udanych. W roku 2019 budżet powiatu po stronie dochodowej to  61 mln 425 tys. zł, po stronie wydatkowej 61 mln 949 tys. zł. W roku 2024 dochody – 118 mln 374 tys. zł, wydatki – 122 mln 682 tys. zł. Nastąpił dwukrotny wzrost środków budżetowych. Wartość inwestycji zrealizowanych w 2019 roku to 9 mln 970 tys. zł,  na inwestycje  w roku 2024 przewidziano 31 mln 504 tys. zł. Oznacza to wzrost trzykrotny. Było to możliwe dzięki bardzo dobrej współpracy wszystkich pracujących na rzecz mieszkańców naszego powiatu, za co bardzo dziękuję” – podsumował Walery Czarnecki,  Starosta Lubański.

Na koniec Halina Białoń, Przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego wraz ze Starostą wręczyli Radnym Powiatu Lubańskiego podziękowania w uznaniu za pracę w VI kadencji. W trakcie podziękowań minutą ciszy uczczono pamięć śp. Michała Turkiewicza, Radnego Rady Powiatu Lubańskiego IV, V i VI kadencji.

Następnie doceniono działania na rzecz osób niepełnosprawnych członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Ich społeczna działalność polegała na inspirowaniu przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, opiniowaniu powiatowych projektów programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz projektów uchwał i programów pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

W skład społecznej rady wchodzili – Konrad Rowiński (Wicestarosta Lubański), Kazimierz Kiljan (Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Lubańskiego), Irena Jarmolińska (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Lubaniu), Leszek Marzec (Koło Polskiego Związku Niewidomych w Lubaniu) oraz Elżbieta Zatoka (Stowarzyszenie Kobiet z Problemem Onkologicznym ,,Amazonka”).

Powiat lubański