Kolejne dwa przetargi rozstrzygnięte

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pozyskał Powiat Lubański pozwolą na modernizację dwóch traktów powiatowych – ulicy Legnickiej w Olszynie oraz przebudowy drogi powiatowej w Platerówce.

Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które pozyskał Powiat Lubański pozwolą na modernizację dwóch traktów powiatowych – ulicy Legnickiej w Olszynie oraz przebudowy drogi powiatowej w Platerówce.

Wykonawcą prawie 2 kilometrowego odcinka ulicy Legnickiej w Olszynie jest  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jałowca z ceną wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości przekraczającą 1 mln 686 tysięcy złotych.

Zakres prowadzonych robót uwzględnia wymianę przepustów pod drogą i zjazdami, wyprofilowanie rowów odwadniających, wykonanie zjazdów na drogi gminne, posesje. W ramach ogłoszonego przetargu, zaplanowano również wyrównanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym z uwzględnieniem wzmocnienia podbudowy krawędzi jezdni oraz wykonanie robót nawierzchniowo – bitumicznych.

Wymienione zostaną również bariery ochronne oraz wykonane ścieki rzędowe z kostki kamiennej. Wykonana zostanie przebudowa istniejących odcinków chodnika z kostki betonowej oraz krawężników zabezpieczających posesje przed wodami opadowymi z pasa drogowego. Zaplanowano wymianę oznakowania pionowego i wykonanie oznakowania poziomego.

25.04 br. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu podpisano umowę na remont ponad 2 kilometrowego odcinka drogi powiatowej w Platerówce. W ramach procetury przetargowej wyłoniono - URBIT MICHALIK Sp. z o.o. z Kościelnik Dolnych. Cena modernizacji tego odcinka to ponad 2 mln 111 tysięcy złotych.  

Zadanie obejmuje przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2486D w km 0+000–2+159. Zakres prowadzonych robót uwzględnia wymianę przepustów pod drogą i zjazdami, wyprofilowanie rowów odwadniających, wykonanie zjazdów na drogi gminne, posesje, a także grunty rolne. Wyrównanie i uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym z uwzględnieniem poszerzenia jezdni celem ujednolicenia jej szerokości oraz wykonanie robót nawierzchniowo – bitumicznych. Uwzględniono wykonanie ścieków rzędowych z kostki kamiennej, zabezpieczenie skarp barierami drogowymi, a także oznakowanie poziome.

Warto wspomnieć, że obecnie opracowywany jest plan funkcjonalno-użytkowy 8 kilometrowego odcinka drogi relacji Leśna-Złoty Potok. Przewidywana wartość zadania to kwota przekraczająca 8 mln zł. Planowane rozpoczęcie prac nastąpi w tym roku po rozstrzygnięciu przetargu – podsumowuje Walery Czarnecki.

Powiat Lubański