Fundusze pomocowe w policji

Historia działań Policji w ramach funduszy UE sięga lat 90. XX wieku. Polska Policja korzystała z funduszy przedakcesyjnych (realizowanych przed wejściem Polski do UE) i form wsparcia związanych z momentem akcesji (przede wszystkim Fundusz Schengen, przygotowujący policyjne systemy informatyczne do współpracy w ramach Systemu Informacyjnego Schengen). Po akcesji Policja zaczęła korzystać ze wsparcia wynikającego z członkostwa Polski w UE.

Historia działań Policji w ramach funduszy UE sięga lat 90. XX wieku. Polska Policja korzystała z funduszy przedakcesyjnych (realizowanych przed wejściem Polski do UE) i form wsparcia związanych z momentem akcesji (przede wszystkim Fundusz Schengen, przygotowujący policyjne systemy informatyczne do współpracy w ramach Systemu Informacyjnego Schengen). Po akcesji Policja zaczęła korzystać ze wsparcia wynikającego z członkostwa Polski w UE.

Łączna wartość (dofinansowanie + współfinansowanie krajowe) projektów realizowanych przez Policję (KGP/KWP/KSP/Szkoły Policji) od początku przygotowań Polski do akcesji do UE to: blisko 2,2 mld zł + ponad 190 mln euro + 5,8 mln franków szwajcarskich.

Najważniejsze dziedziny objęte wsparciem to: bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zwalczanie przestępczości zorganizowanej, wsparcie SIS VIS, krajowe systemy teleinformatyczne, analiza kryminalna, kryminalistyka (m.in. baza danych DNA, identyfikacja na podstawie śladów daktyloskopijnych informatyka śledcza).

Realizujemy projekty wspólnie z innymi krajami Unii Europejskiej – w szczególności z Niemcami, Holandią, Wielką Brytanią, Hiszpanią, Włochami, Słowacją, Czechami, Szwecją, Węgrami, Litwą, Austrią, Grecją, Rumunią. Współpracujemy również z Norwegią, Szwajcarią, Islandią. Wspieramy Ukrainę, Mołdawię i Gruzję. Korzystamy ze wsparcia ekspertów z USA.

Do 2003 roku funkcje koordynacyjne procesu pozyskiwania funduszy pomocowych przez polską Policję znajdowały się częściowo w Biurze Prezydialnym KGP / Gabinecie KGP (Wydział Integracji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej). W marcu 2003 roku w Biurze Logistyki Policji KGP utworzono Wydział Funduszy Pomocowych, składający się ze specjalistów z dziedziny logistyki, współpracy międzynarodowej, łączności i informatyki, finansów – zajmujący się koordynacją działań KGP w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych. W maju 2008 roku Wydział znalazł się w strukturze Biura Finansów KGP. W 2015 roku Wydział został przekształcony w Sekcję Pozyskiwania Środków Pomocowych w strukturze Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych Biura Finansów KGP. Podobnego rodzaju komórki zostały powołane również w komendach wojewódzkich Policji / Komendzie Stołecznej Policji / Szkołach Policji.

W obecnej Perspektywie Finansowej UE (2021-2027) Policja korzysta lub będzie korzystać w najbliższej przyszłości ze wsparcia przede wszystkim w ramach następujących programów:

  • Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS)
  • Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 2021-2027
  • Krajowy Program Odbudowy i Zwiększenia Odporności
  • Granty Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (EUROPOL)
  • Europejski Program Przeciwdziałania Nadużyciom Finansowym (UAFP)
  • Horyzont Europa

Policja w Lubaniu