Kolejne warsztaty w lubańskiej Straży Granicznej

W dniach 06 – 10.05.2024 r. funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. "Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, przeprowadzania działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom".

W dniach 06 – 10.05.2024 r. funkcjonariusze Zakładu ds. Cudzoziemców Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych SG w Lubaniu przeprowadzili kurs doskonalący nt. "Przeprowadzanie przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, przeprowadzania działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom".

Celem głównym szkolenia było nabycie oraz udoskonalenie wiedzy przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w zakresie stosowania procedur przeprowadzania kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom i prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, a także dokumentowania czynności związanych z przedmiotową kontrolą. 

W trakcie szkolenia omówione zostały rodzaje oraz zasady udzielania cudzoziemcom zezwoleń uprawniających do wykonywania pracy na terytorium RP. Omówiono procedury przeprowadzania przez funkcjonariuszy SG kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców, powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom oraz prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców.

Dokonano analizy stosowania przepisów prawnych w zakresie skutków wobec pracodawców i pracowników wynikających z przeprowadzonej przez funkcjonariuszy SG kontroli oraz przedłożono zasady współdziałania SG z innymi organami w zakresie przeprowadzanych powyższych kontroli.  

W szkoleniu brali udział funkcjonariusze z Nadwiślańskiego, Nadodrzańskiego, Morskiego, Warmińsko-Mazurskiego, Podlaskiego, Śląskiego, Karpackiego oraz Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. 

SG w Lubaniu