Pierwsze posiedzenie Zarządu Powiatu

15 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaniu miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Zarządu Powiatu Lubańskiego. Zarząd Powiatu kadencji 2024-2029 tworzą: Zbigniew Zjawin - Starosta - Przewodniczący Zarządu, Konrad Rowiński - Wicestarosta, Członek Zarządu, Magdalena Czuchryta, Waldemar Kwiatkowski oraz Jan Surowiec.

15 maja br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubaniu miało miejsce inauguracyjne posiedzenie Zarządu Powiatu Lubańskiego. Zarząd Powiatu kadencji 2024-2029 tworzą: Zbigniew Zjawin - Starosta - Przewodniczący Zarządu, Konrad Rowiński - Wicestarosta, Członek Zarządu, Magdalena Czuchryta, Waldemar Kwiatkowski oraz Jan Surowiec.

Nowy Zarząd, pełen zapału i gotowości do pracy będzie dążyć do realizacji planów, dbając o zrównoważony rozwój powiatu, mając na celu poprawę jakości życia mieszkańców Powiatu Lubańskiego. W posiedzeniu uczestniczyli również Skarbnik Powiatu oraz Sekretarz Powiatu.

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego, kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, które wspólnie tworzą powiatową administracje zespoloną. Posiedzenia zarządu zwołuje oraz przewodniczy im Starosta lub Wicestarosta.

Do zadań Zarządu powiatu należy w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał rady,
  • wykonywanie uchwał rady,
  • opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
  • gospodarowanie mieniem powiatu,
  • wykonywanie budżetu powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
  • uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego.

Powiat lubański