Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnej

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnej dot. zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Leśna za 2023 rok.

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Leśnej dot. zasad zgłaszania się mieszkańców do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Leśna za 2023 rok.

Informuję, że zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zmianami), Burmistrz Leśnej przedstawia Radzie Miejskiej w Leśnej Raport o stanie Gminy Leśna za 2023 rok w terminie do 31 maja 2024 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Leśnej w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał Rady Miejskiej w Leśnej.

Rada Miejska w Leśnej rozpatrzy raport podczas sesji, na której podejmowana będzie uchwała Rady Miejskiej w Leśnej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Leśnej w dniu 27 czerwca 2024 roku. Raport rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie miasta przeprowadza się debatę.

W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, musi złożyć do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami 20 osób, co regulują przepisy prawa. – wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy tj. do dnia 26 czerwca 2024r. Zgłoszenia mieszkańców będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Leśnej, ul. Rynek 19 – Biuro Rady Miejskiej w Leśnej – pokój nr 8 (w godzinach pracy urzędu).

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Miejskiej zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15. Po zakończeniu debaty Rada Miejska przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Leśnej wotum zaufania.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Leśnej

/-/ Walter Straszak

Druk zgłoszenia

Raport