Dobre praktyki, dobra współpraca

Regularne spotkania i konsultacje między starostą a burmistrzami powiatu stają się lokalną tradycją. To właśnie one pozwalają na bieżąco omawiać bieżące sprawy i planować wspólne działania.

Regularne spotkania i konsultacje między starostą a burmistrzami powiatu stają się lokalną tradycją. To właśnie one pozwalają na bieżąco omawiać bieżące sprawy i planować wspólne działania.

27.06 br. Zbigniew Zjawin, Starosta Lubański wraz z Konradem Rowińskim, Wicestarostą  spotkali się z Grzegorzem Wieczorkiem, Burmistrzem Lubania i Magdaleną Wydrą, zastępcą Burmistrza. Podczas spotkania omówiono bieżące sprawy dotyczące rozwoju jednostek samorządu, koordynacja działań inwestycyjnych oraz wzmocnienie współpracy między miastem a powiatem.

W polskim systemie administracyjnym współpraca między starostą a burmistrzem odgrywa istotną rolę w zapewnieniu efektywnego zarządzania lokalnego. Starosta, będący przedstawicielem powiatu, oraz burmistrz, stojący na czele gminy, muszą współdziałać w wielu obszarach, aby sprostać oczekiwaniom mieszkańców oraz skutecznie realizować zadania publiczne. Tak dzieje się w przypadku Powiatu Lubańskiego.

Przypomnijmy, że Starosta jest organem wykonawczym powiatu, odpowiedzialnym za zarządzanie sprawami publicznymi na poziomie powiatowym. Jego kompetencje obejmują m.in. nadzór nad szkołami średnimi, szpitalem, infrastrukturą drogową, a także zarządzanie kryzysowe. Z kolei burmistrz, będący szefem gminy, zajmuje się sprawami bardziej lokalnymi, takimi jak edukacja podstawowa, opieka społeczna, gospodarka komunalna czy planowanie przestrzenne.

Współpraca między starostą a burmistrzami jest kluczowa dla efektywnego zarządzania lokalnego. Wymaga ona jednak zaangażowania, otwartej komunikacji oraz gotowości do wspólnego rozwiązywania problemów. Poprzez regularne konsultacje, tworzenie wspólnych zespołów roboczych oraz transparentność działań, można zbudować silne i efektywne partnerstwo, które przyniesie korzyści mieszkańcom powiatu i gminy. Jak zapewniają włodarze – tak się też stanie w tym przypadku.

Powiat lubański