Komunikat Gminy Leśna.

O możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze, Koło Leśna na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.).

O możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze, Koło Leśna na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.).

W dniu 3 lipca 2024 r. do Burmistrza Leśnej wpłynęła oferta złożona przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Jeleniej Górze, Koło Leśna, z siedzibą: ul. Baworowo 75, 59-820 Leśna na realizację zadania publicznego ze sfery działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej (art. 4, ust. 1, pkt 13 ustawy) pn. Rodzinne Zawody Wędkarskie.

Zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.umlesna.nv.pl/ w zakładce „Organizacje Pozarządowe”, na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Leśnej (ul. Rynek 19, 59-820 Leśna) oraz na stronie internetowej: https://lesna.pl/.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ze zm.) każdy może zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.

Uwagi można składać pisemnie w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty:

  • bezpośrednio w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Leśnej (poniedziałki w godz. 7:00-16:00, wtorki, środy i czwartki w godz. 7:30 – 15:30, piątki w godz. 7:00-14:00),
  • drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.stawisinska-urban@lesna.pl,
  • listownie na adres (decyduje data wpływu do Urzędu): Urząd Miejski w Leśnej, ul. Rynek 19, 59-820 Leśna

W załączeniu:

  • złożona oferta

https://lesna.pl/wp-content/uploads/2024/07/Oferta-PZW-Lesna.pdf